Otrzymałem już odszkodowanie ale uważam, że jest zaniżone. Czy należy mi się dopłata?

Polskie Centrum Odszkodowań pomaga także w sytuacji gdy ubezpieczyciel wypłacił już odszkodowanie, jednak jest ono zaniżone. Jeżeli korzystali Państwo z usług firmy odszkodowawczej lub prowadzili sprawę na własną rękę, ponownie  przeanalizujemy sprawę od początku i przygotujemy stosowne pisma do zakładu ubezpieczeń lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody mające na celu przyznanie odpowiedniej dopłaty. Pamiętajmy, że należy nam się pełne odszkodowanie.

 

Ile czasu minie zanim otrzymam pieniądze?

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie/wypadku. Jeśli w tym terminie niemożliwe jest określenie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże zawsze w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia stanowiska wobec roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. W przypadku wystąpienia opóźnienia uprawnionemu należą się odsetki za zwłokę.

 

 

Kilka lat temu miałem wypadek, czy nie jest już za późno na dochodzenie odszkodowania?

Terminy przedawnienia bywają różne. Co do zasady roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem 3 lat. Ponadto  zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem  3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeśli jednak szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Np:  wszystkie sytuacje, gdy sprawca został skazany wyrokiem przez sąd karny. W innych przypadkach mowa o wykroczeniach, a nie przestępstwach. Przy wykroczeniu sprawca jest karany mandatem i tu nie stosujemy terminu 20- letniego.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może upłynąć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawy. 

Nawet jeżeli termin przedawnienia już minął roszczenie nie wygasa i można dochodzić go od dłużnika. To od niego zależy czy spełni świadczenie, czy też zorientuje się i podniesie zarzut przedawnienia. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Czasami przepisy szczególne ustalają inne terminy, więc zawsze warto zasięgnąć porady u specjalisty.

Uwaga -> nie są jeszcze przedawnione roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z przestępstwa zaistniałe po dniu 10 sierpnia 1997 r.

 

 

 

Leczenie nie zostało jeszcze zakończone. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się już o odszkodowanie?

Tak. Już teraz mogą Państwo wystąpić z roszczeniem o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, a także o zwrot poniesionych dotychczas kosztów. Ponadto często możliwe jest już wypłacenie częściowej kwoty odszkodowania.

 

 

Sprawca uciekł z miejsca wypadku i nie znam jego danych, czy mam szansę na odszkodowanie?

Jak najbardziej. Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał wykupionego ubezpieczenia OC, Polskie Centrum Odszkodowań pomoże Państu wystąpić z odpowiednimi roszczeniami do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 

 

Odmówiono mi wypłaty odszkodowania i po raz kolejny dostałem decyzję odmowną. Czy oznacza to, że nie mam racji i nic mi się nie należy?

Nie zawsze jest tak, że decyzja odmowna już na wstępie zamyka nam drogę do dochodzenia odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń nagminnie odmawiają wypłaty należnych świadczeń lub je rażąco zaniżają. Pomożemy Państwu i podejmiemy działania mające na celu zmienię decyzji oraz przyznanie odszkodowania. Dzięki znajomości prawa i orzecznictwa jesteśmy w stanie wygrać  dla Klientów sprawy, które od początku wydają się przegrane i zamknięte. W dziale Kontakt znajdą Państwo wszelkie dane do kontaktu z naszą firmą. Zapraszamy także do skorzystania z formularza kontaktowego.
 

 

Sprawa karna nadal trwa, czy muszę czekać na jej zakończenie?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów, brak prawomocnego orzeczenia o winie sprawcy w sprawie karnej nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy za powstanie wypadku. Postępowanie ubezpieczyciela powinno być aktywne i niezależne od prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego, nie może się ograniczyć tylko do sprawdzenia wyniku postępowania karnego lub biernego oczekiwania na jego zakończenie.


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy