Wypadek spowodowany przez zwierzę

Zwierzęta pozostawione bez nadzoru mogą spowodować wiele szkód, a nawet być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Nieupilnowane psy często wybiegają na ulicę wprost pod jadące auto. Kierowcy chcąc uniknąć potrącenia zwierzęcia niejednokrotnie zjeżdżają z drogi uszkadzając swój samochód. Podobna sytuacja może mieć miejsce z udziałem zwierząt hodowlanych. Kozy, owce, a nawet krowy nie tylko wybiegają na jezdnię ale mogą także wtargnąć na sąsiednie nieruchomości i zniszczyć ogród czy pola uprawne.

Szkody z udziałem zwierząt mogą być różne. Od pogryzienia przez psa do stratowania ogródka przez stado krów. W każdym przypadku za zwierzę odpowiada jego właściciel.

 

Co należy zrobić w pierwszej kolejności

Na początek powinniśmy ustalić właściciela zwierzęcia. Gdy ktoś został ranny lub właściciel kwestionuje swoją odpowiedzialność powinniśmy wezwać policję. Także jeżeli nie jesteśmy w stanie sami ustalić właściciela możemy zadzwonić po policję lub popytać sąsiadów. W miarę możliwości zróbmy zdjęcia oraz zapiszmy dane kontaktowe do świadków zdarzenia. W przypadku gdy nikt nie został ranny wystarczy spisać z właścicielem stosowne oświadczenie zawierające datę, miejsce zdarzenia, okoliczności wypadku, zakres uszkodzeń pojazdu czy innego mienia oraz nazwiska i adresy świadków.

 

 

Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne określona została w Prawie Łowieckim. Przepisy te odnoszą się jednak wyłącznie do szkód w uprawach i płodach rolnych oraz szkód powstałych przy wykonywaniu polowania.

 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie  dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego podlega modyfikacji ze względu na szkody wyrządzone przez  zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

 

 

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odpowiada Skarb Państwa, a odszkodowanie ze środków budżetu państwa wypłaca bądź PGL Lasy Państwowe bądź zarząd województwa w zależności od położenia uprawy dotkniętej szkodą.Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz.433) jedynym zwierzęciem łownym, które objęte jest całoroczną ochroną jest łoś, co powoduje jego wyłączenie z gospodarki łowieckiej prowadzonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i odszkodowania za szkody spowodowane przez nie wypłaca Skarb Państwa.

Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie jej powstania.

 

 

Inne zwierzęta leśne

Ponadto zgodnie z  art. 126 ustawy o ochronie przyrody podmiotem odpowiedzialnym za szkody wyrządzone przez

  •  żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym
  • wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich
  •  rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich
  • niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych
  • bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

jest Skarb Państwa.

 

Koła łowieckie lub Polski Związek Łowiecki ponoszą również odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których doszło w trakcie polowań. W grę wchodzić może wówczas obowiązek naprawienia szkody wynikłego wskutek uszkodzenia ciała lub mienia podczas polowań. Pamiętajmy, że dotyczy to jednak tylko tych gatunków zwierząt łownych, które wymienia usatwa, a więc: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny. Jeżeli na drogę wybiegło nam któreś z tych zwierząt, zapiszmy datę, godzinę i dokłane miejsce zdarzenia. Wezwijmy policję, a także zróbmy zdjęcia. Pomoce będą także oświadczenie świadków zdarzenia. Następnym krokiem będzie ustalenie czy miało miejsce w tym czasie polowanie i czy było możliwe, że dane zwierzę było przepędzone właśnie przez myśliwych.


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy