Błąd medyczny

 

Do kategorii błędu medycznego w szerokim znaczeniu zaliczamy takie przypadki jak:

 • pozostawienie po zabiegu chirurgicznym ciała obcego
 • zakażenie np : żółtaczką
 • uchybienie w zakresie  bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu w zakładzie leczniczym
 • przekroczenie czasu naświetlania promieniami RTG
 • odmówienie lub zwłoka w udzieleniu pomocy
 • operowanie zdrowego pacjenta w miejsce chorego
 • zamiana wyników badań pacjenta, zamiana leków, nieprawidłowe jego przygotowanie
 • wykonanie transfuzji krwi niewłaściwej grupy
 • uchybienie w zakresie sterylizacji instrumentów i narzędzi
 • zaniechanie wykonania badań
 • nierozpoznanie rzeczywistej jednostki chorobowej
 • błędna diagnoza
 • stosowanie leczenia farmakologicznego zamiast operacyjnego
 • nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu
 • błąd w rokowaniu
 • i inne

 

 

Istnieją dwie drogi dochodzenia odszkodowania

 

Odszkodowanie na zwykłych zasadach

Z tej drogi można skorzystać w każdym przypadku. Oparta jest ona na przepisach Kodeksu Cywilnego. W przeciwieństwie do trybu przed wojewódzką komisją, brak jest jakichkolwiek limitów dochodzonych świadczeń, dlatego niejednokrotnie jest ona bardziej korzystna dla poszkodowanego. Ponadto istnieje możliwość ustalenia odpowiedzialności na przyszłość tzn. jeżeli dopiero kilka lat po zdarzeniu wystąpią dalsze i poważniejsze szkody, możliwe będzie przyznanie kolejnych świadczeń i renty. Jednakże podstawową wadą tego trybu jest czas. Gdy sprawa trafi do sądu i będzie bardzo skomplikowana, proces może trwać kilka lat. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Czasami warto poczekać i otrzymać sumę kilkakrotnie większą niż ta oferowana przez komisję wojewódzką. Tryb tradycyjny daje nam możliwość uzyskania pełnego odszkodowania.

 

Rodzaje świadczeń:

 • odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
 • renta z tytułu zwiększenia się potrzeb
 • renta z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość
 • jednorazowe odszkodowanie
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci pacjenta
 • renta alimentacyjna dla bliskich zmarłego
 • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej bliskich zmarłego
 • zadośćuczynienie pieniężne dla bliskich zmarłego

 

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed komisją dotyczy jedynie błędów, które powstały od 1 stycznia 2012r. Błędy te nazywane są zdarzeniami medycznymi. Jest to droga alternatywna do postępowania sądowego, a zatem pacjenci mogą, ale nie muszą z niej skorzystać. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie systemu, który uprości i przyspieszy wypłatę odszkodowania.

 

Zdarzeniem medycznym jest:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym
 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta
 • śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną działań: diagnozy, leczenia (zabiegu chirurgicznego), zastosowania produktu lub wyrobu medycznego

 

Odszkodowanie w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub też rozstroju zdrowia wynosi maksymalnie 100.000 zł, w razie śmierci pacjenta 300.000 zł.

W przypadku śmierci pacjenta o odszkodowanie mogą wystąpić jego spadkobiercy. Dla przykładu, w trybie zwykłym, stosowne roszczenia mogą wysuwać osoby najbliższe dla poszkodowanego, a więc znacznie szerszy krąg osób.

Odszkodowanie przyznaje wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a wypłaca ubezpieczyciel lub w razie wyczerpania kwoty gwarancyjnej podmiot leczniczy prowadzący szpital. Komisja ma 4 miesiące na rozstrzygnięcie czy doszło do zdarzenia medycznego. Jeżeli jej ustalenia będą pozytywne, w następnym etapie ubezpieczyciel przedstawia wysokość proponowanego odszkodowania. Jeżeli je przyjmiemy zazwyczaj tym samym zrzekamy się możliwości dochodzenia dalszych roszczeń na drodze sądowej. Natomiast gdy proponowana kwota będzie zbyt niska, możemy odmówić jej przyjęcia i skierować sprawę do sądu.

Termin złożenia wniosku to rok od momentu, kiedy poszkodowany lub spadkobierca dowiedział się o przypadku mogącym stanowić zdarzenie medyczne. Opłata od wniosku jest stosunkowo niewielka i wynosi 200 zł.


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy