Wypadek przy pracy

 

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (wypadek w drodze do lub z pracy nie jest wypadkiem przy pracy).

 

Jest to również wypadek, któremu pracownik uległ:

 

 • w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań),
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

O czym należy pamiętać

 

 • za wypadek przy pracy uważa się także zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia podczas wykonywania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy
 • pracodawca powinien sporządzić protokół powypadkowy lub kartę wypadku oraz przekazać je poszkodowanemu lub w przypadku jego śmierci, bliskim poszkodowanego
 • równocześnie możemy dochodzić odszkodowania z ZUS i od pracodawcy

 

 

Odszkodowanie z ZUS

 

Procedura ta jest bardzo sformalizowana i nacechowana terminami, które gdy zostaną przekroczone powodują niemożliwe do odwrócenia skutki ! Ważne jest aby w tym przypadku skorzystać z pomocy profesjonalisty.

 

 

Co można otrzymać z ZUS:

 • jednorazowe odszkodowane dla ubezpieczonego za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne

 

Jednakże żadne z powyższych świadczeń nie przysługuje, gdy :

 

 • udowodniono naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i było to wyłączną przyczyną wypadku
 • ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości/pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i w znacznym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadku.

Dotyczy to tylko ubezpieczonego, rodzina zawsze zachowuje prawo do świadczeń !

 

 

Odszkodowanie od pracodawcy

 

Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy może żądać stosownych świadczeń od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Obecnie wielu przedsiębiorców posiada wykupioną polisę OC, więc nie musimy się obawiać, że nasze roszczenia naruszą płynność finansową pracodawcy czy też narażą nas na nieprzyjemności. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń, a majątek pracodawcy pozostaje nienaruszony.


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy