Wypadek w rolnictwie

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku w rolnictwie, a także bliscy po śmierci poszkodowanego mogą ubiegać się o stosowne świadczenia z KRUS, odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników oraz z ubezpieczenia NNW czy też na życie. O świadczeniu z KRUS więcej tutaj.

 

OC rolników

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i tym samym  znacznie zwiększa ilość roszczeń, z którymi możemy wystąpić do zakładu ubezpieczeń. Ponadto obejmuje zarówno szkody na osobie jak i szkody na mieniu.

Kto może uzyskać odszkodowanie z  OC rolnika?

 • rolnik
 • inne osoby pracujące w gospodarstwie nawet okazjonalnie
 • bliscy rolnika pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • poszkodowane osoby postronne

 

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, choć chroni ono także samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką. Jeśli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. turyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną odzież, czy samochód.

 

Poszkodowany może więc dochodzić:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu,
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku,
 • jednorazowego odszkodowania,
 • renty na zwiększone potrzeby,
 • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrotu utraconych zarobków,
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej rzeczy,
 • zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, zwrotu kosztów pojazdu zastępczego.

 

 

W sytuacji, gdy wskutek działań rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie poszkodowany poniesie śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

 

 • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych,
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego,
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo,
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

 

Osoba ranna

Pamiętajmy, ze jeżeli miałoby ucierpieć na tym nasze zdrowie, nie musimy czekać w długich kolejkach do NFZ. Jeżeli korzystamy z leczenia specjalistycznego lub rehabilitacji w placówkach i gabinetach prywatnych koniecznie zbierajmy wszelkie faktury, rachunki i dowody zapłaty. Podobnie gdy kupujemy leki czy sprzęt ortopedyczny poprośmy sprzedawcę aby wystawił fakturę lub rachunek na nazwisko poszkodowanego. Należy również zachować bilety dojazdów do placówek medycznych (nasze oraz osób nas odwiedzających) lub notować liczbę przebytych kilometrów samochodem prywatnym.

Podstawą do uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ciała jest zawsze pełna dokumentacja medyczna.

 

 

Artykuł został przygotowany w oparciu o informacje zawarte na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy