Odszkodowanie z KRUS/ZUS

 

     KRUS    

 

 • zasiłek pogrzebowy
 • jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
 • renta rodzinna

 

Zasiłek pogrzebowy

Świadczenie to przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 • ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 • uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby, o której mowa w punktach powyższych, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w niezmiennej kwocie 4.000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 

 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

 • stałego uszczerbku na zdrowiu
 • długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej
 • rolniczej choroby zawodowej

ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznanego wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodowej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 650 zł – stan  na dzień 27.07.2012 r.


Jednorazowe odszkodowanie przysługuje

 • ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 

Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest również osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesiania.

Przez  domownika rozumie się osobę bliską, która:

 

 • ukończyła 16 lat
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w nim tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

 

Procedura

Jak już wskazaliśmy wcześniej, właściwe ustalenie stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w bezpośredni sposób determinuje wysokość wypłaconego świadczenia. Jeżeli więc uważamy, że przyznana kwota odszkodowania jest za niska i orzeczono zbyt mały stopień uszczerbku, mamy możliwość wniesienia  odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy do komisji lekarskiej KRUS. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypisu z treści orzeczenia. Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy (a więc takie od którego nie wnosiliśmy odwołania lub wnieśliśmy je po terminie) lub końcowe już orzeczenie komisji lekarskiej (w przypadku wniesienia odwołania) stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania.

Wydanie decyzji przez KRUS nie musi jednak jeszcze oznaczać ostatecznego zakończenia sprawy. Istnieje możliwość wniesienia odwołania do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji.

 

Pamiętajmy, że w wielu przypadkach obok odszkodowania z KRUS można uzyskać także świadczenia z ubezpieczenia NNW, na życie, czy też z ubezpieczenia OC rolników. Więcej o ubezpieczeniu OC rolników tutaj.

 


Renta rodzinna

Przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

 • emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
 • ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Do renty rodzinnej są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • małżonek (wdowa, wdowiec),
 • rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające

 

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 roku życia, a po osiągnięciu tego wieku – nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia, pod warunkiem nauki w szkole. Bez względu na wiek dziecko może pobierać rentę rodzinną, jeżeli jest całkowicie niezdolne do pracy (całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym). Warunkiem jest, by stało się całkowicie niezdolne do pracy (całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym) przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole – przed ukończeniem 25 lat życia.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym) albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a w przypadku kształcenia się w szkole - 18 lat życia, a także wtedy, gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy (całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym) uprawnionym do renty rodzinnej. Uprawnienia do renty rodzinnej daje wdowie również spełnienie wymaganego warunku wieku lub niezdolności do pracy (całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym) w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa.

Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków przedstawionych powyżej, miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Rodzice mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym dziecku ubezpieczonym (emerycie, renciście), jeżeli:

 • zmarłe dziecko ubezpieczone (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania oraz
 • spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca.

 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna.

 

 

     ZUS     

 

Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 

 • ubezpieczonego,
 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • członka rodziny ubezpieczonego/osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty.

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu, jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub identyfikacji osoby zmarłej.

 

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. W razie odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego.

 

Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku pogrzebowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Stały uszczerbek na zdrowiu to niesprawność organizmu nie rokująca poprawy, natomiast długotrwały, tzn. przekraczający okres sześciu miesięcy.

Prawo do otrzymania tego świadczenia jest ustalane po okresie leczenia i rehabilitacji. Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawność organizmu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" przez Prezesa GUS, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku. Tak więc kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu  zmienia się raz w roku i nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia danego roku  do 31 marca roku następnego.

 

W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
 • 12 326  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 • 12 326  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
 • 63 390 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
 • 31 695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
 • 63 390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci
 • 63 390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
 • 12 326 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
 • 31 695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

 

Renta rodzinna

 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci:

 

 • miała ustalone prawo do uzyskania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • spełniała warunki do uzyskania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

 

Osoby uprawnione do pobierania renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny to:

 

 • dzieci własne i przysposobione do 16 roku życia, lub 25 (jeśli się uczą), a także bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy,
 • wnuki i rodzeństwo przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości,
 • wdowa/wdowiec po ukończeniu 50 roku życia, w przypadku niezdolności do pracy lub wychowywania co najmniej jednego dziecka, wnuka lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16. roku życia, a jeżeli uczy się - 18. roku życia lub sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio do wdowca,
 • rodzice, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego oraz spełniają jeden z powyższych warunków, takich jak dla wdowy/wdowca, dotyczących wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania dzieci.

 

W przypadku małżonki rozwiedzionej oraz wdowy, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma ona prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia powyższych warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. W praktyce oznacza to, że prawo do renty zależy od tego czy taka kobieta w dacie śmierci męża była uprawniona do alimentów. Warunkiem uzyskania przez wdowę renty rodzinnej jest więc wspólność małżeńska albo ustalone prawo do alimentów. O ustaniu wspólności małżeńskiej nie stanowi rozdzielność majątkowa. Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio do wdowca.

 

Wysokość renty rodzinnej może wynieść 85%, 90% lub 95% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeśli ubiega się o nie odpowiednio jedna, dwie lub trzy i więcej uprawnionych osób.

Kwota renty rodzinnej w razie konieczności jest dzielona na równe części między uprawnione osoby. Ponadto sierota zupełna ma prawo do dodatku dla sierot zupełnych.

 

Najniższa wysokość renty rodzinnej  od 1 marca 2013 r. wynosi 831,15 zł


Polskie Centrum Odszkodowań
ul. Norwida 4, 77-400 Złotów
tel: +48 690 662 169
e-mail: biuro.odszkodowania@onet.pl

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy